Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Rubrika: Dokumenty

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Nařízení vchází v platnost ke dni 25. května 2018 a nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech (např. jméno, adresa, věk, datum narození, ale také fotografie nebo videozáznamy).

Proč je ochrana osobních údajů důležitá?
Každý by měl mít možnost se rozhodnout a také kontrolovat, komu poskytne své vlastní osobní údaje, aby nedošlo k jejich zneužití jinou osobou nebo společností.

Důvody zpracování osobních údajů:
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků, zaměstnanců.

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů Vašeho syna-dcery udělujete svým podpisem Základní umělecké škole Gustava Waltera, Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina,
IČ: 63788047.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
- školní matrika,
- doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
- třídní kniha,
- kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců a zletilých žáků
- pořizování fotografií, videozáznamů a zvukových nahrávek zachycujících činnosti a projevy žáků včetně uvedení jména a příjmení v rámci akcí pořádaných školou pro účely její propagace,
- zveřejňování/ vystavování výtvarných a jiných děl včetně uvedení jména, příjmení a věku žáka,
- zveřejňování výsledků (úspěchů) žáka v různých soutěžích a projektech pořádaných školou, nebo dalšími subjekty,
- zveřejňování jména a příjmení žáka v programech koncertů a vystoupeních školy,
- předávání osobních údajů žáka třetí straně (organizátorům uměleckých soutěží, dopravcům, poskytovatelům ubytování apod.) za účelem organizování vybraných aktivit (účast v uměleckých soutěžích, školní výlety, umělecká soustředění apod.),
- zpracování e-mailu zákonných zástupců pro potřeby komunikace mezi školou (jejími zaměstnanci) a zákonnými zástupci za účelem sdělování informací o organizaci výuky.

Podepsání informovaného souhlasu
Formuláře předávají učitelé zákonným zástupcům (zletilým žákům), a ti svým podpisem vyjádří souhlas/nesouhlas s poskytováním konkrétních osobních údajů.
Práva žáků a zákonných zástupců
Právo na to být informován o rozsahu zpracování osobních údajů. Právo na opravu nepřesných osobních údajů. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na výmaz (být zapomenut). Tato práva se netýkají zákonného zpracování údajů - např. školní matriky. Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků jsou bezplatné. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zabezpečení osobních údajů
- uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
- shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
- skartace nepotřebných údajů,
- zachovávání mlčenlivosti o údajích,
- školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
- ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
- funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole.

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:
BDO Advisory s.r.o.
Petr Štětka
Karolinská 661/4
186 00  Praha 8
Tel.: 731 609 403
e-mail: petr.stetka@bdo.cz

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sídlo: Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

Bc. Jiří Kopa, ředitel školyKomentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

21. 6. 2021

Hudba zní náměstím aneb postůjte chvilku

Zveme vás na promenádní koncert žáků a učitelů školy. Mírové náměstí 29.6.2021 od 17 hodin.

27. 5. 2021

Zápis pro školní rok 2021/2022

Zveme uchazeče o studium k zápisu ve dnech 14.6. - 16.6. v čase 15.00 hod. - 18.00 hod. Více v rubrice "Pro rodiče a uchazeče o studium".

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o tom, co je před námi

 

Vážení rodiče, žáci,

prezenční výukou jsme se téměř vrátili do normálu, ale řada omezení zůstala. 

Stále je povolen vstup do školy žákům a zaměstnancům školy, třetím osobám pouze v důvodných případech a s respirátorem.

Ve dnech 14.6. – 16.6.2021 se uskuteční zápisy pro další školní rok. Při nich je samozřejmě povolena přítomnost zákonného zástupce uchazeče o studium. Při samotné zkoušce uchazeč nemusí mít roušku. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11