Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

Informace k obnovení výuky

Rubrika: Dokumenty

Od pondělí 11.5.2020 je obnovena výuka ve všech oborech. Níže uvedené pokyny jsou výtahem z dokumentu MŠMT ČR nazvaného Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol do konce školního roku 2019/2020, který je v celém znění přiložen ke stažení.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (naleznete ke stažení, případně vám bylo již zasláno učitelem). Žák, který prohlášení nepředloží, nebude vpuštěn do prostoru školy.

Zákonní zástupci dětí a ostatní osoby do budovy školy nevstupují, nebo pouze s povolením ředitele. 

Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí v prostorách školy vlastní roušky
s krytím nosu a úst. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví. Při sejmutí si žák ukládá roušku do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

Při pohybu po budově je nutná minimalizace osobních kontaktů na společných chodbách, toaletách, šatnách - odstup 2 metry (nejméně však 1,5 m).

Před vstupem do třídy si žák umyje ruce. Při vstupu do třídy použije desinfekci na ruce (bude dostupná v každé třídě).

Počet žáků v učebně je max. 15, nošení roušky není povinné, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně však 1,5 metru). Pokud dochází k blízkému kontaktu osob, musí se roušky nosit.

Organizace výuky je zajišťována školou tak, aby byly dodrženy dostatečné odstupy od jednotlivých účastníků vzdělávání (rozložení lavic, pracovních míst s odstupem osob min. 1,5 m).

Škola zajišťuje zvýšená hygienická opatření dle vydané metodiky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Při zjištění příznaků zaměstnanci školy, škola postupuje dle metodiky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

Osoby s rizikovými zdravotními faktory zváží účast na vzdělávání (osoby nad 65 let, chronicky nemocní, osoby s kardiovaskulárními, dýchacími chorobami atd.), výčet rizikových faktorů stanovuje Ministerstvo zdravotnictví a jsou též součástí "Čestného prohlášení" všech účastníků vzdělávání.

Pokud žáci nemohou navštěvovat výuku ve škole, dohodnou si způsob distanční formy vzdělávání s příslušným vyučujícím.

-------------

Na základě metodického pokynu a výkladu MŠMT k době, kdy nebyl možný přístup žáků do školy, je možné vrátit poměrnou část úplaty za vzdělávání v případě, že škola v daném oboru neposkytovala vzdělávání na dálku a žák ukončil vzdělávání na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Tento přístup je platný také pro dobu po obnovení výuky v měsících květnu a červnu.

 Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

13. 10. 2020

Opětovné uzavření školy

Vážení roiče, žáci, na základě Usnesení vlády je od 14.10.2020 do 1.11.2020 škola uzavřena a výuka všech oborů bude uskutečňována distanční formou.

9. 9. 2020

Do jakých oborů ještě přijímáme?

Hudební obor: přípravka, hra na klávesy, flétnu zobcovou, sborový zpěv - ostatní na dotaz Výtvarný a taneční obor: přijímáme do přípravného i základního studia

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… výuce od 14.10.2020

 

Vážení rodiče, žáci,

po krátké radosti, že můžeme v hudebním oboru opět individuálně vyučovat, musím oznámit uzavření školy pro žáky od 14.10.2020 do 1.11.2020. Výuka všech oborů bude uskutečňována distančním způsobem.

Nezbývá než doufat, že opatření vlády pomůže zmírnit epidemii a že se skutečně v listopadu budeme moci vídat. Buďme trpěliví.

Přeji vše dobré a především zdraví.  

Bc. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11